เงื่อนไขการรับคืนสินค้า
    โฮม เมก้ามาร์ท ยินดีรับคืนสินค้าจากลูกค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ถือใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดย บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด มาด้วยทุกครั้งที่นำสินค้ามาเปลี่ยน/ รับคืน (กรุณาร้องขอใบเสร็จรับเงินจากแคชเชียร์และเก็บรักษาไว้ทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน)
2. สินค้าบรรจุภัณฑ์หีบห่อและป้ายบาร์โค้ดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการแปรเปลี่ยนสภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยน / รับคืนสินค้าที่เสียหายจากการขนย้ายของลูกค้าเอง การติดตั้งหรือการใช้งานที่ผิดวิธี (ก่อนชำระเงินควรร่วมทดสอบตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานทุกครั้ง)
4. สินค้าประเภทสีผสม สินค้าแบ่งขาย สินค้าสั่งพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขอเปลี่ยน / รับคืนสินค้า
5. สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องตกแต่งตัวกลาง ตัวริมโมเสค กรุยเชิงต่างๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน/รับคืนสินค้า
6. สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตจะต้องมีใบรับประกันสินค้าที่เลข Serial Number ตรงกับตัวสินค้า (กรุณาร้องขอใบรับประกันสินค้ากับพนักงานขายก่อนชำระเงินพร้อมตรวจสอบ Serial Number ของเอกสารและตัวสินค้าให้ตรงกันทุกครั้ง)
7. สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตบริษัทจะดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซมสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้น ๆ
8. การชำระเป็นเงินสดบริษัทจะรับคืนสินค้าเป็นเงินสดให้ลูกค้าทันทีหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนของบริษัท
9. การชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต บริษัทจะรับคืนสินค้าเป็นเอกสาร คืนให้ในบัญชีเครดิตของลูกค้าภายใน 45 วัน หลังจากทำคืนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนของบริษัท
10. หากการคืนสินค้าไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดทุกกรณี
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า