เงื่อนไขการรับคืนสินค้า
    โฮม เมก้ามาร์ท ยินดีรับคืนสินค้าจากลูกค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ถือใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดย บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด มาด้วยทุกครั้งที่นำสินค้ามาเปลี่ยน/ รับคืน (กรุณาร้องขอใบเสร็จรับเงินจากแคชเชียร์และเก็บรักษาไว้ทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน)
2. สินค้าบรรจุภัณฑ์หีบห่อและป้ายบาร์โค้ดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการแปรเปลี่ยนสภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยน / รับคืนสินค้าที่เสียหายจากการขนย้ายของลูกค้าเอง การติดตั้งหรือการใช้งานที่ผิดวิธี (ก่อนชำระเงินควรร่วมทดสอบตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานทุกครั้ง)
4. สินค้าประเภทสีผสม สินค้าแบ่งขาย สินค้าสั่งพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขอเปลี่ยน / รับคืนสินค้า
5. สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องตกแต่งตัวกลาง ตัวริมโมเสค กรุยเชิงต่างๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน/รับคืนสินค้า
6. สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตจะต้องมีใบรับประกันสินค้าที่เลข Serial Number ตรงกับตัวสินค้า (กรุณาร้องขอใบรับประกันสินค้ากับพนักงานขายก่อนชำระเงินพร้อมตรวจสอบ Serial Number ของเอกสารและตัวสินค้าให้ตรงกันทุกครั้ง)
7. สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตบริษัทจะดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซมสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้น ๆ
8. การชำระเป็นเงินสดบริษัทจะรับคืนสินค้าเป็นเงินสดให้ลูกค้าทันทีหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนของบริษัท
9. การชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต บริษัทจะรับคืนสินค้าเป็นเอกสาร คืนให้ในบัญชีเครดิตของลูกค้าภายใน 45 วัน หลังจากทำคืนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนของบริษัท
10. หากการคืนสินค้าไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดทุกกรณี
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต
1. รับชำระค่าสินค้าตั้งแต่มูลค่า 500 บาทขึ้นไป
2.ไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

ยกเว้นสินค้ากลุ่มโครงสร้าง คิดค่าธรรมเนียม 3% ตามรายการดังต่อไปนี้

สินค้ากลุ่มเหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้น , เหล็กรูปพรรณ , ตะปู , ลวดผูกเหล็ก, ลวดขาว, ตาข่าย, ตะแกรงเหล็กทุกชนิด

สินค้ากลุ่มฝ้าเพดาน ได้แก่ ยิบซัมบอร์ดทุกชนิด, กระเบื้องแผ่นเรียบ , เฟล็กซี่บอร์ด, สไมล์บอร์ด

สินค้ากลุ่มไม้ฝา ได้แก่ ไม้ฝาทุกรุ่นทุก Brand

สินค้ากลุ่มไม้  ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ไม้อัด

สินค้ากลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด,อุปกรณ์ครอบทุกชนิด

สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

สินค้ากลุ่มสังกะสี ได้แก่ หลังคาสังกะสี ทุกขนาด ทุกสี ,สังกะสีแผ่นเรียบทุกขนาด ทุกสี, เมทัลชีท

สินค้ากลุ่มอิฐ ได้แก่ อิฐมวลเบาทุกขนาด, อิฐแดง, อิฐบล็อค

สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษมัดจำ 30% ไม่รับเปลี่ยนและคืน